Condicions generals de venda d’inkpres

I. Generalitats. Àmbit d’aplicació
Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’ús de la plana web inkpres.com, que la seva adreça URL és www.inkpres.com i que la seva titularitat pertany a Tot disseny i producció gràfica, S.L. (en endavant “inkpres.com” o "nosaltres"),  amb domicili al carrer Aragó, 340, 08009 (Barcelona), amb NIF número B64909211.
Al llarg d’aquest document ens referim:
• a l’Usuari de “vostè”. L’Usuari és una persona física que accedeix a la plana web per a informar-se i contractar els serveis ofertats a través d’inkpres.com.
• a inkpres de “nosaltres”, o d’”inkpres,com.
És obligatori que llegeixi i entengui aquestes condicions generals i la informació i condicions específiques del producte i/o servei que vol adquirir avans de procedir a la seva compra. Ha d’acceptar-la expressament mitjançant un “clic” a la casella “He llegit i acceptat les condicions generals” que li surt en el procés de compra.
Ens reservem el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el nostre lloc web, així com en aquestes condicions generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran als contractes ja estipulats a no ser que hagi acceptat expressament les condicions modificades.
Confirma ser major d’edat (almenys 18 anys) i que comprèn i entén les condicions generals en la seva totalitat.
Es fa responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d’aquesta nostra plana web, inclòs el mal ús de les claus que en el seu cas vostè o un tercer no autoritzat pot portar a terme, evitant l’accés de tercers no autoritzats a dades personals que només vostè ha de conèixer, com un possible nom d’usuari o les dades de la seva targeta de crèdit.
En compliment del disposat a l’article 27 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posen de manifest els següents extrems:
            1          Els documents electrònics en els que es formalitzen les compres quedaran guardats durant el termini d’un any a partir de la data de la seva celebració.
           2          El comprador, o persona fefaentment autoritzada per aquest, podrà tenir accés als documents electrònics que tinguin com part a través de sol·licitud dirigida a l’adreça de correu electrònic: info@inkpres.com

II. Preus
            1          Els preus oferts per la part contractada tenen validesa mentre les dades de la comanda romanguin invariables, o com màxim una setmana des de l’entrada de l’oferta a la part contractant. Les comandes en procés d’enviament a tercers, la persona que realitzi la comanda serà considerada la part contractant.
           2          Els preus NO inclouen l’impost de valor afegit (IVA) legal, que a l’actualitat és del 21%. Assegurances, embalatges especials o despeses d’enviament i taxes especials no formen part del preu.
            3          Canvis posteriors per part de la part contractant, inclosa la parada de màquines que pugui causar, hauran de ser abonats per la part contractada.
            4          Tenen validesa els preus establerts en el moment de la comanda. Pot informar-se del període de validesa d’ofertes limitades en el mateix lloc on aquestes ofertes estiguin presentades.
            5          Esbossos, esborradors, impressions de proba, planxes de proba, probes d’impressió, canvis en els documents proporcionats i treballs preliminars de l’estil ocasionats per la part contractant, seran cobrats. També s’inclouen aquí la transferència de dades.
 
III. Comunicacions
1          El client ha de facilitar una adreça de correu electrònic al moment de la concessió de la comanda, i garantir la operativitat des del moment de la concessió de la comanda fins la finalització definitiva.
2          El client ha de garantir la recepció dels correus d’inkpres, tenint en compte especialment l’activació del seu filtre no desitjat i el programa “client de correu electrònic” (local i/o del seu proveïdor). Si el client no indica el contrari, aquesta adreça de correu serà vàlida també per a futures comandes.
3          Tota notificació d’inkpres que es realitzi  per correu electrònic, l’adreça de correu proporcionada d’acord amb el paràgraf 1, serà considerada després del seu enviament com rebuda pel client. Inkpres només es fa responsable d’errades de recepció quan la causa té origen a la seva base en l’àmbit d’inkpres. Al client se l’informarà en aquest cas que, per raons alienes a ell, una notificació li ha sigut enviada no ha sigut rebuda.
4          Inkpres no està obligat a advertir al client, sobre les adreces de correu electrònic absents, inoperatives o errònies que no estiguin en condicions de funcionament. Tot i així, es permet al client proporcionar evidències de que el missatge hauria sigut tècnicament possible i raonable.

 IV. Conclusió del contracte
1          Mitjançant una comanda realitzada pel client es produeix una oferta vinculant. Una vegada realitzada la comanda, la part contractant obtindrà en primer lloc una realització sense compromís de la comanda realitzada – la anomenada acceptació de la comanda.
2          Inkpres es reserva el dret a rebutjar comandes o a finalitzar contractes ja en vigor sense previ avis si en els arxius d’impressió transmesos a inkpres continguts de tipus pornogràfic, feixista, radicat o d’alguna forma infringeixin la Constitució.
3          Després de la finalització del contracte, el client no té dret a realitzar canvis a les seves dades de comanda. Qualsevol canvi del client suposa una oferta a inkpres de rescissió de contracte de la primera comanda i de celebració d’un nou contracte d’elaboració i enviament d’arxius d’impressió. Inkpres es reserva el dret a rebutjar aquesta oferta. En el cas de que Inkpres l’accepti, pot estar vinculat a la devolució dels costos causats pel canvi. Aquests li serien notificats al client en el transcurs del procés de canvi.

 V. Arxius d’impressió, obligació de comprobació
1          Inkpres realitza totes les comandes d’impressió exclusivament a partir dels arxius d’impressió proporcionats per la part contractant. Aquests arxius d’impressió s’han de proporcionar exclusivament en els formats i sota les especificacions explícites segons s’informa a la nostra secció “Enviament d’arxius”. En cas de variacions en el format dels documents o en altres especificacions, no es garanteix una impressió lliure d’errors.
2          El client està obligat a examinar detingudament els arxius d’impressió que es proporcionen i comprovar que aquests són adequats per la comanda d’impressió abans de transmetre’ls a Inkpres. Inkpres comprova si els arxius d’impressió s’ adeqüen als punts citats a la Informació al Client “enviament d’arxius”. En el cas de que la deficiència dels arxius d’impressió lliures d’errors o imprimir els arxius erròniament (col·laboració per part del client). En el cas de que la deficiència dels arxius d’impressió ocasioni despeses suplementàries, correran a càrrec del client.
3          El client assumeix la responsabilitat per defectes en la impressió causats per l’enviament d’arxius d’impressió en altres formats suggereixin errors, aquests no correran a càrrec d’inkpres. El client assumeix el risc que suposi aquesta conversió.
4          Si els arxius d’impressió no es transmeten en mode CMYK, Inkpres està autoritzat a convertir-los. La responsabilitat en el cas de variacions en el color serà assumida pel client. Al transmetre els arxius d’impressió en un format diferent al mode CMYK, el client declara explícitament fer-se responsable del risc que suposa aquesta conversió.

VI. Termes de pagament
El pagament s’ha d’efectuar immediatament després de la recepció de la confirmació de la comanda pels mètodes de pagament proporcionats per Inkpres. La factura serà expedida el dia de l’entrega, part de l’entrega o disposició de l’entrega (reclamació, mora d’acceptació). Els interessos i despeses que aquestes accions de pagament generin corren a càrrec del client, i han de ser pagats immediatament.

 VII. Suministres
           1          A partir del moment en que l’article s’envia, es a dir, quan la comanda s’entrega a la persona que realitza el transport, el risc per pèrdua o danys en el producte es transmet al client.
            2          Els terminis per a l’entrega indicats seran contats a partir de l’abonament del pagament en el compte de la part contractada. Si el pagament està realitzat i els arxius d’impressió compleixen abans de les 11.00 hores el termini d’execució computarà el dia següent al de l’entrada. La indicació del termini d’entrega en dies laborables inclou els hàbils de dilluns a divendres. Un termini fixe d’execució només serà vàlid si ha sigut confirmat per escrit com termini fix per la part contractada.
           3          Interrupció o demora del servei – tant per Inkpres com del transportista – tals com per exemple vaga, tancament patronal, o qualsevol altre cas de força major, autoritzen a la resolució del contracte, si al client no se li pot exigir un temps perllongat d’espera. En cas contrari, el termini d’entrega acordat es perllongarà mentre duri el retràs. La resolució és no obstant possible únicament després de quatre setmanes des del començament de la interrupció del servei. En aquests casos Inkpres no assumirà la responsabilitat.
           4          En relacions comercials Inkpres té, conforme a les lleis espanyoles, dret a retenció de les plantilles d’impressió, segells, manuscrits, materials primaris i altres articles derivats pel client fins el compliment de tots els requisits del contracte.
           5          Inkpres reparteix a tota Espanya. L’enviament a apartats de Correus no és possible.
           6          El client que comunica el seu NIF o CIF autoritza de forma explícita que dit NIF o CIF sigui utilitzat per aquest i per a totes les comandes posteriors. Aquest NIF o CIF serà vàlid fins que de forma escrita, devant el contractant, s’indiqui que no s’ha de seguir utilitzant.

 VIII. Reserva de Domini
            1          L’article enviat es considera propietat d’Inkpres fins el total compliment del client de la seva obligació de pagament. En cas de contractació amb empreses Inkpres a més conservarà la totalitat dels seus drets, inclosos els futurs, que derivin de la relació comercial. El client està autoritzat a la revenda només si ho fa d’acord amb les lleis vigents.
            2          Després de l’elaboració o modificació dels articles enviats i conforme a les lleis vigents, es considera a Inkpres com fabricant i propietari del producte. En el cas de la implicació de tercers en l’elaboració o modificació del mateix, Inkpres es limita a una part proporcional de copropietat que té el valor de la factura de la reserva del producte. La propietat adquirida així es considera propietat sota reserva.

 IX. Reclamacions i garanties
1          El client ha de comprovar immediatament l’adequació de la mercaderia conforme a l’estipulat en el contracte. A través de l’enviament i la confirmació de que els productes estiguin apunt per la seva impressió (si hagués comunicació prèvia per part d’Inkpres de que els arxius no s’ajustessin a l’indicat a la nostra secció “Enviament d’arxius”), el client assumeix el risc de possibles errades, sempre que no es tracti d’errades originades durant el procés de preparació o es percebin després del procediment de finalització. El mateix té validesa per qualsevol altre autorització per part del client per imprimir.
2          El client ha d’informar per escrit sobre qualsevol defecte patent dins el termini de 48 hores a partir de la recepció del producte; en cas contrari s’exclou la reclamació del dret de garantia.
3          No es poden portar a terme reclamacions que únicament es basin en que el client no ha considerat les condicions dels arxius d’impressió. Això concerneix especialment a arxius d’impressió basats en colors RGB, en els que la resolució és massa baixa o en els que s’han utilitzat formats que no estan inclosos a les nostres condicions. Les variacions mínimes no seran considerades com errades. Això també concerneix a variacions en el color per una comanda que Inkpres hagi imprès anteriorment.
4          En cas de reclamacions procedents Inkpres està obligada i facultada a millorar o reemplaçar la comanda a la seva elecció. En cas de que Inkpres no cumplexi aquesta obligació dins d’un termini raonable o la millora de la comanda no fos satisfactòria després de l’intent repetit, el client pot exigir una reducció en el pagament (Reducció) o invalidesa del contracte (Resolució).
5          En el cas de que només una part dels articles enviats resultés defectuosa no donaria dret a la reclamació de l’enviament complert.
6          En reproduccions a color no podran reclamar-se possibles divergències de l’original durant tots els processos de fabricació. El mateix regeix en la comparació d’altres documents (per exemple: probes digitals o impressions) amb el producte final. Per altre banda, s’exclou la responsabilitat d’errades que no afectin al valor o la utilitat, o ho fagin de forma insignificant.
7          En el cas de divergència del tipus de material emprat, o ho facin de forma insignificant.
8          Les dades enviades i qualsevol altre informació addicional enviats per part del client o de tercers, no suposen cap obligació de verificació per part d’Inkpres. Això no té validesa per a documents que clarament no siguin llegibles o susceptibles de processar. Abans d’enviar dades, el client ha de tenir en compte la utilització de programes de protecció d’antivirus que estiguin a nivell tècnic actualitzats. L’assegurament de les dades correspon únicament al client. Inkpres té dret a fer una còpia sota reserva.

 X. Responsabilitat
            1          Queda exclòs el dret del client a indemnització per danys i perjudicis, sense importar la raó judicial.
            2          Aquesta exclusió de responsabilitat manca de validesa:
            (a)        En quan a danys causats dolosament o per negligència greu.
            (b)       En cas de negligència lleu respecte a les obligacions essencials del contracte, o per part dels seus representants legals o auxiliars executius. En aquest cas s’estendrà la seva responsabilitat només als danys predictibles en relació amb el producte.
            (c)        En cas de ser causant de danys que atenguin contra la vida, corporals o contra la salut del client.
            (d)       En cas de defectes ocults premeditadament o a través de la garantia adquirida en base a les qualitats de l’article.
            (e)        En cas de que la Llei 22/1994, de responsabilitat per productes defectuosos així ho exigeixi.
En cas de que Inkpres resolgui el contracte per falta de col·laboració del client, especialment per no enviar documents sense errades en el termini acordat (apartat VI.), el client està obligat a indemnitzar a Inkpres amb un total del 20% del preu acordat. El pagament de la indemnització també s’ha de realitzar si el client cancel·la el contracte sota les condicions d’acord a l’apartat. XI., després de la expiració del termini d’anul·lació.
            3          El client té dret a comprovar que les despeses o danys d’Inkpres han donat a terme, o almenys en aquesta mesura.

XI. Renuncia del contracte
La cancel·lació d’una comanda és possible fins que la mercaderia no hagi entrat en fabricació. Si el client cancel·la o renuncia el contracte una vegada enviada la confirmació de la comanda, està obligat a pagar una indemnització d’acord amb l’apartat X. num. 2. Condicions Generals de Contractació. A més s’haurà de fer càrrec dels costos dels serveix realitzats fins el moment, com el control de les dades, probes d’impremta, impressions i produccions posteriors.

XIII. Termini de prescripció
El dret a garantia i indemnització del client (apartats IX i X) prescriu al mes del lliurament de la mercaderia, a excepció del senyalat a l’apartat X. 2 anomenat dret a indemnització per danys i perjudicis. Això manca de validesa en el cas de que Inkpres actuï de mala fe. No estan afectats els contractes amb consumidors i usuaris a efectes del “Real Decreto Legislativo “ 1/2007, de 16 de novembre per el que s’aprova el text refós de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios” i altres lleis complementàries, on tenen validesa els terminis de prescripció legals.

XIV. Costums i Usos del Comerç
En relacions comercials tenen validesa les costums i usos del comerç de la indústria gràfica (per exemple, no existeix cap obligació de restitució de productes intermedis com dades, litografies o plaques d’impressió els quals serveixin per a l’elaboració del producte final pactat), a no ser que s’acordi el contrari.

XV. Arxiu de productes
Els productes pertinents al client, especialment dades i suport de dades, seran arxivats per Inkpres, per el client o en el seu defecte pels seus empleats, només després d’acord explícit i previ pagament suplementari a partir de l’entrega del producte final. Si els articles senyalats han de ser assegurats, el client ha de procurar l’assegurança dels mateixos degut a una falta d’acord.

 XVI. Drets de Propietat Intelectual
El client és responsable en tot moment quan a través de la realització de la seva comanda s’infringeixin els drets de tercers, especialment drets d’autor. El client ha d’eximir a Inkpres de tots els drets a tercers per tal infracció.

XVII. Lloc d’aplicació, jurisdicció competent, protecció de dades, vigència i disposicions finals
            1          Queda exclosa l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies.
            2          Inkpres té la seva seu social a Barcelona, espanya. En lloc d’aplicació i jurisdicció competent és el domicili d’Inkpres, per qualsevol conflicte que es doni durant la relació contractual. Inkpres té dret a guardar i servir-se de les dades i informació obtinguts per el contracte, conforme a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
            3          Qualsevol clàusula inclosa a les presents Condicions Generals de la Contractació que fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o eficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la clàusula en tota la resta. El mateix s’aplicarà en cas d’existir alguna llacuna a les Condicions Generals o en els contractes. Les parts contractants procuraran reemplaçar la clàusula legalment ineficaç en la seva totalitat o en part per una regulació raonable – sempre que sigui possible- que sigui el més propera possible al que la intenció de les parts contractants i haguessin considerat la seva invalidesa. El mateix s’aplicarà en els casos de llacunes contractuals.

XVIII. Dades
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, la Protecció de Dades de Caràcter Personal ho permet, el nom i l’adreça del client, així com totes les dades necessàries per a la tramitació de la comanda, seran arxivats en els nostres fitxes automatitzats.

Data: Novembre de 2014